Psykoterapiasta


Mitä psykoanalyytinen psykoterapia on?

Psykoanalyyttisessa psykoterapissa pyritään ymmärtämään potilaan yksilöllistä kokemusta, joka koostuu menneisyydestä, nykyhetkestä ja pääosin tiedostamattomasta sisäisestä maailmasta. Luottamuksellinen kahdenkeskinen suhde luo puitteen, jossa omista ajatuksista , tunteista ja mielikuvista puhuminen tulee mahdolliseksi. Ahdistuneisuus, masentuneisuus, itsetunnon ongelmat ja toistuvat vaikeudet ihmissuhteissa ovat tyypillisiä syitä psykoterapiaan hakeutumiseen. Psykoterapian tarkoitus on lievittää psyykkisten oireiden aiheuttamaa kärsimystä itseymmärryksen lisääntymisen ja toisaalta uusien psyykkisten selviytymiskeinojen rakentumisen avulla. Käyntikertoja on yleensä 1-3 kertaa viikossa. Psykoterapian kesto on vuosia mutta vaihtelee asetettujen tavotteiden ja ongelmien luonteesta riippuen.

Psykoanalyysi on psykoterapiaa tiiviimpi hoitomuto, jossa käyntikertoja on yleensä neljä kertaa viikossa. Tiivis vuorovaikutus luo mahdollisuuden sisäisten ristiriitojen syvemmälle ja usein nopeammalle ymmärtämiselle.

Psykoanalyyttinen psykoterapia ja psykoanalyysi eivät sovellu kaikkien psyykkkisten häiriöiden hoitoon ja niiden aloittaminen edellyttää huolellista arviointia. Lääkehoito tai muu psykoterapiamuoto kuten harvajaksoiset tukea antavat käynnit tai kognitiivinen psykoterapia saattavat joskus olla parempi vaihtoehto.

Psykoterapian rahoituksesta

Kansaneläkelaitos, kunnat ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymät rahoittavat psykoterapiaa. Aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten psykoterapioiden rahoituksesta vastaa pääosin Kela, joka tukee kuntoutusvaroista  16-67- vuotiaiden psykoterapioita silloin kun terapiaa hakevan työ- tai opiskelukyky on uhattuna. Kuntoutuspsykoterapiaa on mahdolista saada kaksi sataa käyntiä, jotka jakaantuvat kolmen vuoden ajalle. Tavoite on työ- ja opiskelukyvyn palautuminen tai ylläpitäminen. Muita rahoituksen vaihtoehtoja ovat julkisen terveydenhuollon ostopalvelumäärärahat ja Kansaneläkelaitoksen vaativa lääkinnällinen kuntoutus, joiden kautta tuetaan myös lasten psykoterapioita.

Sairausvakuutus korvaa tiivistä psykoterapiaa neljä sataa käyntiä jos psykoterapeutti tai psykonaalyytikko on lääkäri. Yli neljän sadan käynnin jälkeen tarvitaan lausunto, jonka perusteella Kelan asiantuntijaryhmä arvioi korvauksen edellytyksiä. Harvajaksoisen alle 50 käyntiä vuodessa sisältävän terapian korvausta varten ei tarvita erillistä 


Psykoterapian vaikuttavuudesta
Psykoterapian pituus on osoittautunut tärkeäksi terapian vaikuttavuuden kannalta. Tutkimuksissa lyhyet terapiat vaikuttivat nopeammin, mutta pidemmät hoitomuodot olivat vaikuttavimpia pitkällä tähtäimellä.

Lisätietoa vaikuttavuudesta.

Lisätietoa psykoterapiasta löydät Ruotsiksi täältä.